TINGIMUSED

RENDILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva rendilepingu (edaspidi: lepingu) eesmärgiks on Sõiduki volitatud kasutaja poolt Kliendile lepingu eritingimustes sätestatud auto lühiajalise kasutusõiguse andmisel tekkivate õigussuhete reguleerimine.

1.2. Käesolevad lepingu üldtingimused kuuluvad lepingu eritingimuste juurde ning kujutavad endast lepingu lahutamatut osa.

1.3. Klient kinnitab, et lepingu tingimustega (sh lepingu üldtingimustega) on Kliendil olnud võimalik tutvuda enne lepingu sõlmimist.

1.4. Käesolevas lepingus sätestatud Kliendi õigused ja kohustused laienevad ka lepingu eritingimustes sätestatud isikutele, kellele Klient võib auto juhtimisõiguse auto kasutamise ajal üle anda. Nimetatud isikud vastutavad solidaarselt Kliendiga kõigi lepingust tulenevate kohustuste ja nõuete täitmise eest, kui neile reaalselt auto juhtimisõigus üle antakse, ning kinnitavad allkirjaga oma nõusolekut lepingu tingimustega. Klient vastutab selle eest, et nimetatud isikutel on kehtiv juhtimisõigus.

2. Auto kasutusõigus ja selle teostamine

2.1. Kliendil on lepingu eritingimustes sätestatud ajavahemikul õigus autot tasuta sihtotstarbeliselt kasutada, arvestades lepingus sätestatud tingimusi ja piiranguid. Klient on kohustatud hüvitama Sõiduki volitatud kasutajale auto üleandmise hetkel auto paagis olnud bensiini ja diiselkütuse maksumuse, kui pooled ei ole leppinud kokku teisiti.

2.2. Kliendil on õigus anda auto juhtimisõigus auto kasutamise ajal üle lepingu eritingimustes sätestatud isikutele. Kliendil ei ole lubatud anda auto juhtimisõigust üle lepingu eritingimustes sätestamata isikutele.

2.3. Klient on kohustatud autot heaperemehelikult kasutama ja hoidma, kandes tavapäraselt eeldatavat hoolt auto turvalisuse eest ning vältima auto hävimise, kahjustumise või autoga kolmandatele isikutele kahju tekitamisega seonduvaid riske.

2.4. Kliendil ei ole auto kasutamisel ilma Sõiduki volitatud kasutaja eelneva kirjaliku nõusolekuta lubatud:

2.4.1. kasutada autot kaupade või loomade transportimiseks, pukseerimiseks või ühendada autoga järelhaagist;

2.4.2. kasutada autot Karistusseadusstikus ja teistes seadustes sätestatud väärtegude ja kuritegude toimepanemiseks nii Eesti territooriumil, kui ka väljaspool Eestit (sh. Keelatud toksiliste ja narkootiliste ainete ja salakauba vedu üle riigipiiri jmv.);

2.4.3. sõita autoga jäärajal;

2.4.4 teostada isiklikult või võimaldada kolmandatel isikutel teostada autole modifikatsioone või seadmete või osade paigaldusi, teostada hooldust, autot parandada või remontida;

2.4.5. kasutada autot sõitmiseks väljaspool Eesti Vabariiki;

2.4.6 hoida või parkida autot selleks mitte ettenähtud või lubatud asukohas

2.4.7. ületada lepingus sätestatud läbisõidupiirangut;

2.4.8. osaleda autoga spordivõistlustel ja muudel sarnastel üritustel;

2.4.9. suitsetada autos.

2.5. Autot kasutades ja hoides on Klient kohustatud järgima kõiki õigusaktides sätestatud nõudeid ja liiklusohutust. Kui Klient soovib autot kasutusõiguse teostamise ajal tankida, kohustub ta tagama tangitava bensiini või diiselkütuse sobivuse ja kvaliteedi. Klient vastutab kogu nimetatud kohustuse mittetäitmisel tekkinud kahju eest.

3. Auto üleandmine Kliendile ja tagastamine Sõiduki volitatud kasutajale

3.1. Auto antakse Kliendile üle Lepingus märgitud ajal ja asukohas. Mõjuvatel põhjustel on Sõiduki volitatud kasutajal õigus ühepoolselt auto üleandmise aega muuta.

3.2. Auto üleandmisel Kliendile on Klient kohustatud auto üle vaatama. Pooled märgivad Lepingusse kõik autol üleandmise hetkel esinevad vead või puudused.

3.3. Klient on kohustatud tagastama auto Sõiduki volitatud kasutajale lepingus märgitud ajal ja asukohas (va lepingu punkti 8.2. teises lauses märgitud juhul).

3.4. Klient on kohustatud tagastama auto Sõiduki volitatud kasutajale samas seisukorras, milles auto talle üle anti. Pooled on kohustatud auto tagastamisel üle vaatama.

3.5. Klient vastutab autol esinevate puuduste eest, mis on tekkinud ajal, millal Klient autot kasutas. Puuduse tekkimise aja kindlaksmääramisel lähtutakse lepingu punktides 3.2. ja 3.4. sätestatust.

3.6. Puuduse puhul, mis auto tagastamisel esineb, kuid mida ei ole lepingu punktis 3.2. sätestatud korras fikseeritud, eeldatakse, et see on tekkinud ajal, mil Klient autot kasutas. Kliendil on võimalik tõendada vastupidist, kui selline eeldus oleks vastuolus puuduse olemusega.

4. Poolte vastutus

4.1. Pooled vastutavad oma kohustuste mittetäitmise eest. Käesolevas Lepingu osas sätestatu ei välista ega piira Poolte vastutust muudel Lepingust või seadusest tulenevatel juhtudel.

4.2. Isikud, kellele võib Klient vastavalt Lepingule auto juhtimisõiguse üle anda, vastutavad Kliendiga solidaarselt Lepingu punktis 1.4. sätestatud korras. Nimetatud isikute ja Kliendi vastutus ei välista ega piira kolmandate isikute vastutust.

4.3. Autole laieneva kindlustuskaitse kohta tehakse märge lepingu eritingimustesse.

4.4. Klient vastutab eelkõige auto säilimise, Kliendi või kolmandate isikute poolt autole tekitatud kahju ning autoga kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest ajal, millal Klient autot kasutab. Sõiduki volitatud kasutajal on õigus nimetatud kahju kolmandatele isikutele hüvitada ning esitada vastav nõue Kliendi vastu.

4.5. Lisaks vastutab Klient auto õigeaegse tagastamise eest Sõiduki volitatud kasutajale ja Lepingu 2. osas sätestatud kohustuste nõuetekohase täitmise eest. Auto õigeaegselt tagastamata jätmise korral on Klient kohustatud tasuma Sõiduki volitatud kasutajale leppetrahvi 64.- eurot iga päeva kohta, mille võrra Klient hilines Sõiduki volitatud kasutajale auto tagastamisega alates päevast, mis järgneb päevale, millal Klient oleks pidanud Sõiduki volitatud kasutajale auto tagastama. Lepingu punktide 2,3,4 osas sätestatud kohustuste rikkumise eest on Klient kohustatud Sõiduki volitatud kasutajale tasuma leppetrahvi summas 640.- eurot iga üksiku rikkumise kohta kolme päeva jooksul alates Sõiduki volitatud kasutajalt vastava nõude saamisest. Leppetrahv ei sõltu kahjunõude esitamisest ning seda tasutakse lisaks kahju hüvitamisele.

4.6. Klient vastutab käesoleva lepingu punktis 2.4.2. sätestatud kohustuste rikkumise tagajärjel Sõiduki volitatud esindajale tekkinud kahju. Kahjuks loetakse käesolevas lepingus nii varalist, kui ka mittevaralist kahju, (sh. kaotsiläinud või hävinud vara väärtus, vara halvenemisest tekkinud väärtuse vähenemine, kahju tekitamisega seoses kantud või tulevikus kantavad kulud, saamatajäänud tulu jmv.) eest kogu oma isikliku varaga. Auto kinnipidamisel väär- või kuriteo uurimist läbiviivate isikute poolt, kohustub Klient tasuma lepingujärgset renti ning vastutab ka muude lepingus sätestatud kohustuste jätkuva täitmise eest kuni auto Sõiduki volitatud kasutaja valdusesse üleandmiseni.

4.7. Sõidukile tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remondiks) kulutatud aja eest on Rentnik kohustatud tasuma renti arvestusega 1 päev remonti = 1 päev Sõiduki kasutamist, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest.

5. Teadete edastamine

5.1. Kõik poolte poolt esitatavad õiguslikku tähendust omavad teated (taotlused,ettepanekud, avaldused jms) peavad olema esitatud kirjalikus vormis. Sellised kirjalikud teated loetakse kättesaaduks, kui nad on postiasutusele üle antud väljastamiseks lepingus sätestatud rekvisiitidel ja teate postiasutusele üleandmisest on möödunud kolm (3) päeva.

5.2. Õiguslikku tähendust mitteomavaid informatiivse sisuga teateid võib esitada suulises vormis.

6. Force majeure

6.1. Lepingu mittetäitmine force majeure’i asjaoludel loetakse vabandatavaks tingimusel, et võetakse tarvitusele meetmed lepingu täitmiseks.

6.2. Force majeure’i all mõeldakse mistahes ettenägematut sündmust, mille üle osapooltel puudub kontroll, sh tulekahju, plahvatust, loodusõnnetust, sõda, avaliku võimu kandja otsuseid, embargot, streiki, rahvarahutusi jne.

6.3. Lepingu punkt 6.1. ei vabasta pooli jõupingutuste rakendamisest lepingu punktis 6.2. märgitud põhjuste kõrvaldamiseks ning pooled peavad jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui takistused on kõrvaldatud.

6.4. Force majeure muudab lepingus toodud tähtaegu perioodi võrra, mille jooksul on lepingu täitmine nimetatud tegurite tõttu peatunud.

7. Lepingu tõlgendamine

7.1. Lepingu sõlmimise ajal auto kohta kehtivaid tehnilisi tingimusi, mis määratlevad auto varustust, mõõtmeid, kaalu, kütusetarvet, ekspluatatsiooni- kulusid jne. tuleb võtta kui ligikaudseid hinnanguid, mitte kui lepingutingimusi või autole garanteeritud omadusi.

7.2. Lepingu üld- ja eritingimuste vastuolu korral tõlgendatakse mõlemaid tingimusi võimaluse korral viisil, mis jätaks kehtima mõlemad tingimused. Kui selline tõlgendamisviis osutub võimatuks, tõlgendatakse lepingut niimoodi, et eelkõige jääksid kehtima eritingimused.

7.3. Lepingueelsed läbirääkimised ei oma lepingu tõlgendamise seisukohalt tähendust, va kui lepingus on sätestatud teisiti.

7.4. Poolte allkirjadega kirjavahetus omab tähtsust ainult lepingu tõlgendamise seisukohalt, arvestades lepingus sätestatut.

8. Lepingu jõustumine, kehtivus, muutmine ja lõppemine 8.1. Leping jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni kõigi selles sätestatud kohustuste täitmiseni, va lepingus ja seaduses sätestatud juhud.

8.2. Mõlemal poolel on õigus Lepingust ilma põhjendamata taganeda, teatades sellest teisele Poolele. Kui Klient taganeb Lepingust ja talle on auto juba üle antud, on ta kohustatud auto koheselt Sõiduki volitatud kasutajale tagastama Sõiduki volitatud kasutajale sobival ajal. Lepingust taganemine ei mõjuta sellisel juhul Kliendi vastutust ning auto tagastamisele kohaldatakse lepingus sätestatut.

8.3. Lepingu lõppemine ei mõjuta poolte õigusi ja kohustusi, mis on tekkinud enne lepingu lõppemist.

8.4. Pooltel on õigus lepingut muuta ainult kirjalikus vormis. Muudatused jõustuvad, kui nad on mõlema poole poolt allkirjastatud.

9. Lõppsätted

9.1. Pooled kinnitavad oma allkirjaga lepingul, et on selle läbi lugenud, selle sisust aru saanud ning see vastab poolte tahtele.

9.2. Leping on sõlmitud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Sõiduki volitatud kasutajale ja teine Kliendile.

Kliendi poolt kinnitatud broneeringu tühistamisel on meil õigus küsida kliendilt leppetrahvi 200 euri. 

Kui Rendifirmale esitatakse Rentniku tõttu liiklus- või parkimistrahv on õigus küsida rentnikult kuni 50 euri +km teenustasu trahvi käitlemise eest.  

Rendiperioodil purunenud rehvi eest on õigus küsida rentnikult leppetrahvi 250 euri iga purunenud rehvi kohta. 

Sõiduki tagastamisel puuduva või lõhutud lisavarustuse eest on õigus küsida rentnikult leppetrahvi kuni 500 euri.